IBM eServer xSeries 235 SolarisTM 10  x86  5/08

PostgreSQL-8.3.3

戻る
必要なソフトウェア:  事前に以下のインストールが済んでいること。 準 備: インストール: 起動準備〜起動